FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०६/०७)

दस्तावेज: 

गंहूको बिउ आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०६/०६)

दस्तावेज: 

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ( तेश्रो पटक पुन प्रकाशित मिति : २०७८/०३/१३ )

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages