सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

खाधान्न सामग्री राहत वितरणको लागि सूचना बमोजिम इच्छुक आपूर्तिकर्ताले दरभाउ पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ |

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि संसोधन सहितको पु:न सूचना २०७६/०७७

मिति २०७६/०९/२४ मा प्रकाशित  शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना बारे  संसोधन सहितको पु:न  सूचना २०७६/०७७ 

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६/०७७

दस्तावेज: 

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना , २०७६/२०७७

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/०५

दस्तावेज: 

Pages