FAQs Complain Problems

78/79

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको संगठन संरचनामा आधारित शाखा, उपशाखा तथा ईकाईको कार्यगत विवरण

गणक र सुपरिबेक्षक पदको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सम्बन्धित सबैमा अन्यन्त जरुरी सुचना

दस्तावेज: 

ब ०७८।७९ का लागि नदीजन्य पद्धार्थ संकलन तथा उत्खनन गरी ओसार पसार तथा विक्री वितरण गर्ने र स्थानीय विकास र संरक्षण शुल्क उठाउने कार्यको बोलपत्र/दरभाउ पत्र आह्ववान सम्बन्धि सुचना।

प्रथम पटक प्रकाशित मिती २०७।०९।२९

सिलबन्दी / दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/२५ (संशोधित) )

दस्तावेज: 

Pages