FAQs Complain Problems

भुक्तानी माग गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना(२०७९/०३/२१)

यस कार्यालयबाट आ.ब. २०७८/०७९ को लागी विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागी बिभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विभिन्न संघ/संस्था/व्यक्ती/फर्म/निकाय/कम्पनी/महिला समुह/उपभोक्ता समुहसंग सम्झौता गर्दा कार्यसम्पन्न गर्नु पर्ने अन्तिम मिति बढीमा २०७९/०३/२० सम्म रहेको व्योहोरा स्मरण गराउदै आफुले गरेको कामको फोटो र सम्पूर्ण बिल भरपाईयुक्त कागजात सहित अन्तिम भुक्तानीको लागि मिति २०७९/०३/२४ गते कार्यालय समय भित्र आर्थिक प्रशासन शाखामा आइपुग्ने गरी फायल पेश गर्नु हुन सुचित गरिन्छ अन्यथा कार्यालय भुक्तानी दिन बाध्य नहुने व्योहोरा समेत जानकारी गराइन्छ |

 

    (श्री प्रसाद गौतम)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: