FAQs Complain Problems

७७/७८

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

सेवा कारारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कोभिड १९ (कोरोना) भाइरस संक्रमणको कारण मिति २०७७/०७/२० देखि २०७७/०७/२५ सम्म कार्यालयको सेवा प्रवाह स्थगन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

Pages