७७/७८

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना २०७७/०७८

दस्तावेज: 

प्राबिधिक साहायकको लिखित परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

प्राबिधिक साहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

७५% अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 

Pages