सूचना तथा समाचार

बोलपत्र / दरभाउ पत्र खरिदको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तिम परिक्षा २०७६ को समय तालिका प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

वास परियोजनाको लागि करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

यस पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको मिति  २०७६/०९/२३ गतेको निणर्य अनुसार पाल्हीनन्दन गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गर्न नियुक्ति भएको मितिले बढीमा २ महिना सम्मको लागी तथ्याकं संकलन स्वयंसेवक (गणक) हरुको आवश्यकता परेकोले यस  गाउँपालिका वडा

दस्तावेज: 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बुटवल, नेपाल द्वारा जारी गरिएको सूचना ....

दस्तावेज: 

एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages