सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तिम परिक्षा २०७६ को समय तालिका प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि संसोधन सहितको पु:न सूचना २०७६/०७७

मिति २०७६/०९/२४ मा प्रकाशित  शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना बारे  संसोधन सहितको पु:न  सूचना २०७६/०७७ 

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६/०७७

दस्तावेज: 

वास परियोजनाको लागि करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

यस पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको मिति  २०७६/०९/२३ गतेको निणर्य अनुसार पाल्हीनन्दन गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गर्न नियुक्ति भएको मितिले बढीमा २ महिना सम्मको लागी तथ्याकं संकलन स्वयंसेवक (गणक) हरुको आवश्यकता परेकोले यस  गाउँपालिका वडा

दस्तावेज: 

Pages